นายชัยเดช ไสยเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนไยฉิมพลีวิทยาคม