Norway× ภาพกิจกรรมของเรียนปีการศึกษา 2564


การรับนักเรียนปีการศึกษา2564>>คลิกชมภาพ

วันสถาปนาโรงเรียน

>>คลิกชมภาพ


เเจกหนังสือเรียน

>>คลิกชมภาพ


มอบตัวนักเรียน

>>คลิกชมภาพ


รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน

>>คลิกชมภาพ


อบรมmicrosoft teams

>>คลิกชมภาพ


งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม

1.ข้อมูลเกี่ยวกับโควิดในประเทศไทย

2.หน่วยงานหาเตียง

3.หน่วยงานเปิดศูนย์ช่วยเหลือเด็ก ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด-19