ปญฺญา โลกัสมิ ปชฺโชโต ปัญญา เป็นแสงสว่างในโลก
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
คำขวัญประจำโรงเรียน
คติธรรมประจำโรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
องค์กรหลักของโรงเรียน

บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มบริหารงบประมาณ
งานกิจการนักเรียน
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสารฯสุขศึกษาฯ
ลูกจ้างประจำและพนักงาน
ครูฝึกประสบการณ์

 

 
นายนิรัญ โมขศักดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน
 

นายสกล อโศกวัฒนะ
งานสำนักงานกิจการนักเรียน

นายวิชาญ ชินานนท์
หัวหน้างานสารเสพติดและโรคเอดส์

นางสาวเสาวนีย์ ปราบวงศา
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นายสรวิศิษฏ์ อิฐสุวรรณ
หัวหน้างานจริยธรรมและ
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

นายปริวรรต รัตนพันธุ์
หัวหน้างานประชาธิปไตยนางวนิชา วินิจฉัยกุล
หัวหน้าระดับ ม.1นายธนกร ภูภากรณ์
หัวหน้าระดับ ม.2

นางชลภัสสรณ์ พันธ์นพรัตน
หัวหน้าระดับ ม.3

นางสาวธนิษฐา ธรรมโยธิน
หัวหน้าระดับ ม. ปลาย
 
นายทวีศักดิ์ สมศรีษะ
หัวหน้างานสารสนเทศกิจการนักเรียน
 
โรงเรียนไชยฉิมพลีวืทยาคม
40 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม.10160
โทร. 02-410-1662   โทรสาร 02-410-2396