ปญฺญา โลกัสมิ ปชฺโชโต ปัญญา เป็นแสงสว่างในโลก
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
คำขวัญประจำโรงเรียน
คติธรรมประจำโรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
องค์กรหลักของโรงเรียน

บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มบริหารงบประมาณ
งานกิจการนักเรียน
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสารฯสุขศึกษาฯ
ลูกจ้างประจำและพนักงาน
ครูฝึกประสบการณ์

 

 
นางสาวธนิษฐา ธรรมโยธิน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
 

นางรินทร์ลภัส พงศ์ฤทธิพิมล
งานสำนักงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายทวีศักดิ์ สมศรีษะ
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา

นายสกล อโศกวัฒนะ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางวรรณนา ชลธาร
หัวหน้างานอนามัย

นางสาวธนิษฐา ธรรมโยธิน
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางวนิชา วินิจฉัยกุล
หัวหน้างานโภชนาการ

นางสาวอัจฉริยา ทองป้อง
หัวหน้างานสวัสดิการ

นางสาวธนิษฐา ธรรมโยธิน
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน

นางพรทิพย์ โมขศักดิ์
หัวหน้างานพัฒนาสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนไชยฉิมพลีวืทยาคม
40 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม.10160
โทร. 02-410-1662   โทรสาร 02-410-2396